Intrebari frecvente

Cum puteţi încheia un contract de furnizare a energiei electrice ?

Vă prezentaţi la Centrele de Relaţii cu Clienţii de la Oficiile Comerciale unde sunteţi arondaţi.

Ȋn cazul în care sunteţi consumator casnic , vă veţi prezenta cu următoarele acte:

 • Act de identitate (se prezintă în original şi se depune în copie);
 • Actul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul locativ asupra spaţiului care face obiectul locului de consum respectiv (documentul se prezintă în original şi se depune în copie) ;
 • Cerere de încheiere a contractului (formular pus la dispoziţie de către furnizor) care conţine şi opţiunea consumatorului privind tipul de tarif;
 • Aviz tehnic de racordare.

Ȋn cazul agenţilor economici sunt necesare următoarele acte:
 • Actele societăţii [reprezentanţi legali (director, director economic), adresa sediului, adresa locului de consum, telefon, fax, responsabil energetic, banca-cont bancar, orar funcţionare ];
 • Copie după certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului a societăţii;
 • Copie după certificatul de înregistrare fiscală;
 • Xerocopie după actul ce atestă dreptul legal de ocupare a spaţiului (contract închiriere, extras de carte funciară,etc);
 • Aviz de racordare;
 • Cerere de încheiere a contractului (formular pus la dispoziţie de către furnizor ) care conţine, denumirea solicitantului, sediul, telefon, fax, numele reprezentanţilor, denumirea băncii şi contului prin care se derulează plăţile, opţiunea privind tipul de tarif, program de lucru.
 • Convenţie de exploatare de la Centrul de exploatare de care aparţine( unde este cazul);

Cum se poate rezilia un contract de furnizare a energiei electrice?

Puteţi rezilia oricând contractul de furnizare cu un preaviz de 7 zile dacă sunteţi consumator captiv, respectiv de 30 de zile dacă sunteţi consumator eligibil.
Furnizorul este îndreptăţit să rezilieze contractul numai în caz de consum fraudulos, neplată repetată a facturilor sau în alte situaţii prevăzute de legislaţia în vigoare

Unde se pot plati facturile ?

În dorinţa de a veni în sprijinul clienţilor săi, Electrica Furnizare Transilvania Nord vă pune la dispoziţie diverse mijloace de plată a facturilor de energie electrică:


Plata la casieriile Electrica Furnizare Transilvania Nord (comision 0%):

Plata se poate face la oricare din casieriile Electrica Furnizare Transilvania Nord cu numerar (sau card).


Magazinele care afişează sigla PayPoint sau PayZone sau Westaco (comision 0%):

Pentru a achita factura de energie electrică prin intermediul magazinelor care afişează sigla PayPoint , PayZone sau Westaco, clientul prezintă factura cu cod de bare la oricare din comercianţii care afişează una din cele doua sigle şi o achită cu numerar.


Plata prin numerar (comision 0%) la:

 • Oficiile Poştale ale CN Poşta Română;
 • Băncile:
 • Banca Transilvania
 • BRD-Groupe Société Générale
 • Banca Carpatica
 • CREDITCOOP Casa Centrală - Agenţia Cluj
 • Romexterra Bank
 • Napoca Cooperativa de Credit
 • Bank Leumi Romania
 • Romanian International Bank
 • Bancpost
 • Piraeus Bank
Procedura este simplă: clientul prezintă factura cu cod de bare la ghişeele băncii/Poştei şi o achită cu numerar.


Direct Debit la Băncile:

 • Banca Transilvania
 • BRD-Groupe Société Générale
 • Romexterra Bank
 • Napoca Cooperativa de Credit
 • Raiffeisen Bank
 • Bank Leumi Romania
 • ING Bank
 • Bancpost
Clientul încheie cu banca un contract de direct debit prin care mandatează Banca să efectueze la data scadenţei plata facturii de energie electrică, automat, din contul său. IMPORTANT: Clientul trebuie să asigure, la data scadenţei, fondurile necesare achitării INTEGRALE a facturilor.


ATM-uri (bancomate) la Băncile (comision 0%):

 • Banca Transilvania
 • BRD-Groupe Société Générale – necesită încheierea unei convenţii prealabile cu banca
 • Banca Carpatica
 • ING Bank
 • Romexterra Bank – necesită încheierea unei convenţii prealabile cu banca
 • Piraeus Bank
În momentul plăţii este nevoie să tastaţi “COD ATM” şi “SIMBOL VARIABIL” înscrise pe factură.


Plata prin virament și internet Banking:

Pentru identificarea plăţii este necesar ca pe ordinul de plată să se completeze numărul locului de consum de pe factură (NLC), numărul facturii plătite şi unul din conturile bancare ale Agenţiilor Electrica Furnizare Transilvania Nord.:
Agentii  ING Bank  Banca Transilvania   BCR
 Cluj RO82INGB0003008179838922  RO93BTRL0130160100709913  RO63RNCB0106088646260002 
 Oradea RO82INGB0007008179838916  RO25BTRL0050160100709705  RO80RNCB0032088646260001 
 Baia Mare RO42INGB0021000030788911  RO66BTRL0250160100710025  RO19RNCB0182088646260001 
 Satu Mare RO02INGB0022000030778911  RO12BTRL0310160100710131  RO40RNCB0221088646260001 
 Bistrita RO06INGB0003008179838932  RO94BTRL0060160100709806  RO31RNCB0038088646260001 
 Zalau RO27INGB0003008179838942  RO81BTRL0320160100710232  RO81RNCB0214088646260001 
Agentii Trezorerie BRD-Groupe Société Générale Banca Carpatica
Cluj RO14TREZ2165069XXX018475 RO04BRDE130SV32023501300 RO32CARP0130004615300004
Oradea RO54TREZ0765069XXX005677 RO93BRDE050SV14806630500 RO76CARP0050004615300011
Baia Mare RO12TREZ4365069XXX005550 RO12BRDE250SV11819962500 RO38CARP0250004615300007
Satu Mare RO70TREZ5465069XXX005058 RO88BRDE310SV10962793100 RO44CARP0310004615300003
Bistrita RO33TREZ1015069XXX004990 RO98BRDE060SV06558440600 RO27CARP0060004615300005
Zalau RO72TREZ5615069XXX003995 RO22BRDE320SV04287423200 RO32CARP0320004615300010

Ce se întâmplă dacă nu aţi achitat factura de energie electrică în perioada de scadenţă?

Neachitarea facturilor în termen de 30 de zile de la data scadenţei conduce la aplicarea de penalităţi începând din prima zi după scadenţă.
Neachitarea facturilor în termen de 45 de zile de la data scadenţei are ca urmare întreruperea furnizării energiei electrice.

Ce reprezintă o factură de estimat respectiv o factură de regularizare ?

Facturarea energiei electrice se realizează lunar, în baza consumului înregistrat de aparatul de măsurare sau printr-o estimare a acestui consum.

Factura de estimat este factura care are ca bază de calcul o estimare a consumului de energie electrică pentru perioada facturată.
Estimarea cantităţii de energie electrică consumată, se poate face în baza unei convenţii de consum lunar încheiată cu dumneavoastră sau în cazul în care nu optaţi pentru această posibilitate, consumul estimat se stabileşte în mod automat, în baza istoricului de consum.

Factura de regularizare este factura care se emite după citirea indexului aparatului de măsurare a energiei electrice consumate.
La factura de regularizare, energia electrică este calculată prin diferenţa dintre ultimele două indexe citite real, din care se scad cantităţile de energie electrică estimate şi facturate în intervalul dintre cele două citiri reale ale indexului aparatului de măsurare.

De unde puteţi obţine informaţii despre facturile neachitate?

Pentru a putea obţine informaţii despre facturile neachitate vă puteţi adresa Centrelor de Relaţii cu Clienţii de la Oficiile Comerciale sau sunaţi la Call Center formând numărul “(prefixul judeţului)+929”.

Ce trebuie făcut dacă nu primiţi factura prin poştă?

Vă puteţi adresa Centrelor de Relaţii cu Clienţii de la Oficiile Comerciale sau sunaţi la Call Center formând numărul “(prefixul judeţului)+929”.
Dacă factura a fost emisă, o puteţi plăti la casieriile Oficiilor Comerciale.
Ȋn cazul în care doriţi emiterea unei copii după factură, puteţi solicita acest lucru la Centrele de Relaţii cu Clienţii, apoi, în baza copiei facturii, veţi putea efectua plata ei prin modalitatea aleasă de dumneavoastră.

Cum se încheie sau modifică convenţia de consum?

Dacă sunteţi titular de contract vă prezentaţi la Centrele de Relaţii cu Clienţii de la Oficiile Comerciale unde sunteti arondat şi aveţi posibilitatea de a încheia sau modifica Convenţia de consum astfel încât să fie cȃt mai aproape de consumul dumneavoastră real.

Ce persoane sunt scutite de plata taxei radio TV?

 Sunt exceptate de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune persoanele fizice care:
• Nu deţin receptoare radio/tv. Acestea vor depune următoarele acte:
- declaraţie pe proprie răspundere, că nu deţin receptoare radio/TV la adresa de domiciliu.
- copie după actul de identitate al titularului de contract.
• Deţin receptoare radio/TV, dar:
Se încadrează în categoria persoanelor scutite, în baza unor legi speciale, caz în care vor depune:
- cerea de scutire;
- copie după actul de identitate al titularului de contract;
- acte doveditoare că sunt beneficiari ai uneia din legile speciale ;
Deţin două sau mai multe locuinţe în proprietate, caz în care vor prezenta următoarele acte:
- declaraţie pe proprie răspundere că în aceste imobile nu locuiesc alte persoane;
- copie factură de energie electrică;
- copie după actul de identitate al titularului de contract pentru imobilul în cauză.
Deţin garaje, pompe, irigaţii şi circuite electrice distincte (contorizare separată) care alimentează părţi sau anexe ale aceleiaşi gospodării, caz în care nu vor plăti taxele pentru acestea.

Actele vor fi depuse la Oficiile Comerciale din zona unde este arondat locul de consum, iar exceptarea de la plata taxei pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune se face începând cu luna următoare depunerii declaraţiei pe proprie răspundere. Oficiile Comerciale au obligaţia de a transmite documentaţia respectivă la Societatea Română de Radiodifuziune şi la Societatea Româna de Televiziune.
Nu plătesc taxa pentru serviciu public de radiodifuziune şi televiziune, persoanele juridice care se încadrează în una din categoriile:
• subunităţi fără personalitate juridică (punctele de lucru);
• unităţi sanitare de stat aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii;
• parohii, mănăstiri, protoierii, episcopii, arhiepiscopii, mitropolii, Patriarhia, cimitire şi orice alte aşezăminte cu caracter religios recunoscute din România;
• unităţi de învăţământ de stat aparţinând Ministerului Educaţiei şi Cercetării (învăţământ preşcolar, şcolar, gimnazial, liceal, superior);
• creşe, cămine de copii de stat;
• azile de bătrâni;
• unităţi militare;
• asociaţii şi fundaţii nonprofit, asociaţii de locatari, asociaţii de proprietari;
• misiunile diplomatice şi membrii acestora.
Actele necesare pentru scutirea de la plata taxelor pentru serviciile publice de radiodifuziune şi televiziune:
• cerere de scutire (Anexa 4)
• actele doveditoare, în funcţie de categoria în care se încadrează
• Microîntreprinderi—declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat 100 cod. 14.13.01.01 vizată de Adminsitraţia Financiară locală—ultimul formular depus, corespunzător ultimului trimestru încheiat.
• Societăţile turistice—fişa privind încadrarea nominală a spaţiilor de cazare, avizată de Direcţia Generală de Autorizare şi Control în Turism, din care să rezulte numărul de camere. Pentru unităţile cu activitate sezonieră taxa TV se percepe numai pentru perioada de funcţionare.

Cui vă adresaţi în cazul întreruperii alimentării cu energie electrică în locuinţa dumneavoastră?

Sunaţi la Call Center, formând numărul “(prefixul judeţului)+929

Ce trebuie făcut în cazul defectării contorului?

Anunţaţi defecţiunea la Centrele de Relaţii cu Clienţii de la Oficiile Comerciale unde sunteţi arondaţi.
Dacă contorul este blocat, va fi înlocuit cu unul verificat şi atestat metrologic.
Ȋn cazul în care consideraţi că acesta funcţionează eronat puteţi cere verificarea contorului. Ȋn termen de 10 zile de la achitarea taxei de verificare, contorul este demontat şi este dus la laboratorul de metrologie, unde se stabileşte eroarea cu care funcţionează în prezenţa delegatului împuternicit al Biroului de Metrologie Locală.
Ȋn cazul în care contorul înregistrează un consum mai mare sau mai mic decât cel real, iar eroarea contorului dumneavoastră nu se încadrează în limitele admisibile, vi se recalculează consumul pe ultima perioadă de facturare şi după caz, vi se restituie contravaloarea energiei electrice înregistrate suplimentar de contor împreună cu contravaloarea taxei de verificare sau trebuie să achitaţi cantitatea de energie electrică neînregistrată (în cazul în care contorul înregistreaza un consum mai mic).
Atenţie! Nu se achită taxa de verificare dacă contorul reclamat este scadent la verificarea metrologică.

Cum puteţi fi despăgubit pentru deteriorarea unor receptoare electrice?

Este necesar să depuneţi o cerere de despăgubire în termen de 5 zile lucrătoare de la data producerii incidentului reclamat sau de la data luării la cunoştinţă.
Cererea va fi însoţită de documente justificative din care să rezulte cele reclamate, inclusiv o estimare a prejudiciului.
Operatorul de distribuţie este obligat să efectueze împreună cu consumatorul şi cu furnizorul analiza incidentului reclamat, în cel mult 10 zile lucrătoare de la primirea sesizării.
Despăgubirea se plăteşte dacă în urma investigaţiei efectuate la locul de consum, de către operatorul de distribuţie şi furnizor, se constată existenţa prejudiciului şi culpa operatorului de distribuţie.
Notă:
Furnizorul este obligat să plătească despăgubiri consumatorului casnic în cazul deteriorării unor receptoare electrice, cu excepţia lămpilor şi a receptoarelor electrotermice, dacă se îndeplinesc simultan următoarele condiţii:

 • apariţia unor tensiuni mai mari decât cele admise de normele tehnice specifice în punctul de delimitare a instalaţiilor; (Conform SR EN50160, tensiunea trebuie să nu aibă abateri mai mari de ± 10% din tensiunea contractată).
 • în urma analizei situaţiei create se dovedeşte vina operatorului de distribuţie a energiei electrice.

Furnizorul nu răspunde faţă de consumator pentru daunele cauzate de întreruperea furnizării energiei electrice sau pentru calitatea energiei electrice furnizate, în cazul unor calamităţi sau al unor fenomene ale naturii care au avut o intensitate mai mare decât cea prevazută în prescripţiile de proiectare.

Care sunt drepturile şi obligaţiile clientului?

I. În conformitate cu legea energiei nr. 13/2007, consumatorii au următoarele drepturi şi obligaţii:

Drepturi:
ART. 57
a) să aibă acces la reţelele electrice de interes public şi să consume energie electrică în conformitate cu prevederile contractului de furnizare;
b) să solicite furnizorului modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor la acesta sau să iniţieze acte adiţionale la contracte, atunci când apar elemente noi ori când consideră necesară detalierea sau completarea unor clauze contractuale;
c) să aibă acces la grupurile de măsurare pentru decontare;
d) să solicite furnizorului să ia măsuri pentru remedierea defecţiunilor şi a deranjamentelor survenite în reţelele electrice;
e) să solicite furnizorului despăgubiri, conform prevederilor contractuale, când i se produc daune din vina acestuia sau în cazul nerespectării indicatorilor de calitate a energiei.

ART. 58
Consumatorii captivi au dreptul să opteze, până la deschiderea totală a pieţei de energie electrică, pentru oricare dintre tarifele reglementate, în condiţiile stabilite prin contract.

Obligaţii:
ART. 56
(1) Consumatorul de energie electrică răspunde pentru daunele cauzate furnizorului din culpa sa, în condiţiile stabilite prin contractul de furnizare.
(2) Nerespectarea de către consumatorul de energie electrică a contractului de furnizare a energiei electrice poate atrage suportarea următoarelor consecinţe, după caz:
a) penalizări;
b) sistarea temporară a furnizării energiei electrice;
c) rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.
(3) Ȋn cazul consumului fraudulos, consumatorul de energie electrică va fi deconectat de la reţeaua electrică, fiind obligat totodată la plata contravalorii energiei electrice consumate şi a costurilor aferente deconectării, evaluate conform normelor tehnice în vigoare.
(4) Consumatorul de energie electrică cu o putere instalată de cel puţin 1.000 kVA este obligat să prezinte prognoze orare de consum furnizorului cu care are relaţii contractuale, conform reglementărilor emise de autoritatea competentă.

II. Potrivit Regulamentului de furnizare a energiei electrice, consumatorii au următoarele drepturi şi obligaţii:

Drepturi:
ART. 88
a) să solicite creşterea nivelului de calitate a energiei electrice, în condiţiile în care suportă cheltuielile aferente lucrãrilor necesare;
b) să verifice respectarea prevederilor contractului de furnizare;
c) să solicite furnizorului plata daunelor provocate ca urmare a întreruperilor în alimentarea cu energie electrică, în condiţiile prezentului regulament;
d) să solicite furnizorului reduceri tarifare sau, dupã caz, plata daunelor rezultate din furnizarea energiei electrice la un nivel de calitate în afarã limitelor prevãzute de normele tehnice aplicabile sau de contracte;
e) să stabileascã împreunã cu furnizorul/operatorul de reţea un arbitru pentru stabilirea răspunderilor pentru întreruperile în alimentarea cu energie electrică. Arbitrul poate fi persoana fizică sau juridicã română, fãrã relaţii contractuale cu furnizorul sau cu consumatorul de energie electrică;
f) orice alte drepturi prevãzute de Legea nr. 318/2003 şi de prezentul regulament.

Obligaţii:
ART. 87
a) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea grupului de mãsurare;
b) să menţinã starea tehnică corespunzãtoare a instalaţiilor electrice proprii în conformitate cu normele în vigoare;
c) în cazul marilor consumatori, să respecte dispoziţiile dispecerului energetic în conformitate cu reglementãrile în vigoare;
d) să nu modifice valorile parametrilor de protecţie şi de reglaj stabilite cu operatorul de reţea;
e) să ia mãsuri de evitare a supracompensării energiei reactive, în cazul în care în contractul de furnizare nu există prevederi contrare;
f) să comunice în scris furnizorului orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii contractului de furnizare;
g) consumatorii de energie electrică cu o putere maximă contractatã mai mare de 3 MW au obligaţia să asigure datele necesare realizãrii de cãtre furnizor a prognozei consumului de energie electrică, în condiţiile art. 47;
h) orice alte obligaţii prevãzute de Legea nr. 318/2003 şi de prezentul regulament.

III. Conform contractului cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici cu tarife reglementate, drepturile şi obligaţiile acestora sunt:

Art. 7.
Drepturi şi Obligaţii:
a) să consume energie electrică în conformitate cu prevederile prezentului contract;
b) să aleagă dintre tarifele legale în vigoare, tariful pentru decontarea energiei electrice consumate;
c) să achite integral şi la termen contravaloarea energiei electrice furnizate prin următoarele modalităţi de plată:
        1. prin bancă;
        2. orice alt mod prevăzut în dispoziţiile legale privitoare la plată, acceptat de furnizor;
d) să nu permită altor persoane să se racordeze la instalaţia electrică de utilizare proprie;
e) să permită accesul delegatului furnizorului în punctul de măsurare, pentru a verifica respectarea prevederilor contractuale;
f) să păstreze intacte contorul de decontare, plombele metrologice şi plombele furnizorului de la capacul de borne al acestuia şi de la firida individuală de branşament, precum şi toate celelalte instalaţii ale furnizorului aflate pe proprietatea consumatorului;
g) să nu permită altor persoane, cu excepţia personalului furnizorului, să intervină la contorul de decontare sau la instalaţia furnizorului;
h) să menţină starea tehnică corespunzătoare a instalaţiei electrice de utilizare în conformitate cu prescripţiile tehnice, modificările sau extinderile acesteia se vor efectua numai prin electricieni autorizaţi sau prin agenţi economici atestaţi de furnizor;
i) să sesizeze imediat furnizorul în legătură cu orice defecţiune pe care o constată în funcţionarea contorului de decontare;
j) să utilizeze în instalaţia electrică numai siguranţe calibrate;
k) să permită furnizorului inventarierea receptoarelor electrice în scopul recalculării consumului în condiţiile art.6;
l) să se prezinte la sediul furnizorului în termen de 10 zile calendaristice de la data avizării, pentru a stabili, de comun acord cu acesta, o dată pentru citirea indexului contorului, în cazul în care cititorul nu a avut acces la contor în două perioade de facturare consecutive. În caz contrar, se va proceda la întreruperea alimentării cu energie electrică;
m) consumatorul este obligat să permită accesul la instalaţiile furnizorului situate pe proprietatea sa, pentru executarea de manevre şi lucrări, citirea contorului şi lucrări de verificare şi întreţinere a grupului de măsură; accesul se va efectua în prezenţa delegatului împuternicit al consumatorului.
 

Care sunt drepturile şi obligaţiile furnizorului?

În conformitate cu legea energiei nr. 13/2007, furnizorul are următoarele obligaţii:

ART. 55
(1) Furnizorul răspunde pentru toate daunele provocate consumatorului din culpa sa, în condiţiile stabilite prin contractul de furnizare.
(2) Furnizorul este îndreptăţit să recupereze daunele produse consumatorilor, de la operatorul de distribuţie, operatorul de transport şi de sistem sau de la producător, dovedite a fi cauzate din culpa oricăruia dintre aceştia.

II. Potrivit Regulamentului de furnizare a energiei electrice, furnizorul are următoarele drepturi şi obligaţii:

Drepturi:
ART. 86
a) să stabileascã duratele întreruperilor în furnizarea energiei electrice, de regulă, pe baza înregistrãrilor operatorului de distribuţie. În cazul în care consumatorul contestă în mod justificat aceste durate ale întreruperilor, pãrţile pot apela la arbitru conform art. 64.
b) să refuze plata totalã sau parţialã a unor daune privind defectarea unor instalaţii/aparate utilizatoare de energie electrică dacã datele de garantare tehnică a acestora specifică parametrii energiei electrice furnizate potrivit altor norme/standarde decât cele recunoscute/avizate de autoritatea competentă;
c) să recalculeze, împreunã cu consumatorul, consumul pentru o perioada anterioarã, atunci când se constată defectarea contorului, durata pe care se face recalcularea şi procedura de calcul urmând să fie reglementate de autoritatea competentă;
d) să aibã acces în incinta consumatorului pentru verificarea instalaţiei de alimentare cu energie electrică până la grupurile de mãsurare şi verificarea respectãrii prevederilor contractuale;
e) în caz de neplată a energiei electrice consumate, furnizorul are dreptul ca, până la executarea obligaţiilor, să-i refuze consumatorului anumite drepturi ale acestuia;
f) să sisteze furnizarea energiei electrice în condiţiile art. 153 şi respectând reglementãrile legale în vigoare; în cazul în care în contract există prevederi pentru puterea minimă de avarie sau puterea minimă tehnologicã, sistarea furnizării sub aceste puteri limită se va face cu un preaviz de 5 zile lucrãtoare;
g) orice alte drepturi prevãzute de Legea energiei electrice nr. 318/2003 şi de prezentul regulament.

Drepturile consumatorului, care pot fi refuzate conform alin. (1) lit. e), sunt urmãtoarele:
a) dreptul de a solicita modificarea şi completarea contractului de furnizare şi a anexelor acestuia;
b) dreptul de a solicita reduceri tarifare, pe durata perioadei de neplată, pentru energia electrică furnizatã la o tensiune în afarã limitelor prevãzute în contractul de furnizare;
c) dreptul de a primi despãgubiri pentru daunele provocate de întreruperi accidentale în alimentare survenite pe durata perioadei de neplată;

Furnizorul îşi poate exercita drepturile prevãzute la alin. (2) doar în relaţia cu alţi consumatori decât consumatorii casnici şi numai dacã nu se respectă reeşalonarea restanţei la plata, convenitã cu consumatorul;
Pentru exercitarea acestui drept furnizorul va încheia cu consumatorul un act adiţional la contractul de furnizare, în care se vor preciza drepturile suspendate, durata şi condiţiile de încetare a suspendãrii.

Obligaţii:
ART. 85
a) să respecte Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, precum şi orice altă reglementare a autoritãţii competente privind calitatea energiei electrice furnizate;
b) să asigure consumatorului puterea şi energia electrică conform contractelor de furnizare;
c) să asigure continuitatea în alimentare în limitele nivelului de siguranţă precizat în contract sau în Standardul de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, dacã consumatorul nu contracteazã direct serviciul de distribuţie/transport;
d) să informeze operatorul de reţea pentru reconsiderarea mărimilor de reglaj ale protecţiilor din instalaţiile de distribuţie/transport, la cererea justificatã a consumatorului;
e) să asigure prin citire sau preluare de la operatorul de reţea, la datele convenite, valorile de consum mãsurate de contoarele de energie electrică, în vederea stabilirii cantităţilor facturate;
f) să nu deterioreze bunurile consumatorului şi să readucă pãrţile de construcţii legal executate aparţinând consumatorului la starea lor funcţionalã iniţialã, dacã au fost deteriorate din vina sa;
g) să permitã accesul delegatului consumatorului la grupurile de mãsurare atunci când acestea sunt montate în instalaţia furnizorului, dacã acesta este şi operator de distribuţie. În caz contrar, furnizorul va prevedea posibilitatea acestui acces în contractele pe care le încheie cu operatorul de reţea;
h) să factureze consumatorului energia electrică şi puterea, dupã caz, la tarifele legale în vigoare sau la preţurile negociate;
i) să verifice în cel mai scurt timp situaţiile deosebite sesizate de consumator şi să răspundă în termen legal tuturor reclamaţiilor şi sesizărilor acestuia, conform Standardului de performanţă pentru serviciul de furnizare a energiei electrice;
j) să asigure puterea minimă tehnologicã în regim de limitare specificată în contractul de furnizare;
k) să plătească despăgubiri consumatorilor pentru daunele dovedite provocate de întreruperi/calitatea necorespunzătoare a energiei electrice furnizate, conform art. 187;
l) să furnizeze consumatorului informaţii privind istoricul de consum pe ultimele douăsprezece luni, la cererea acestuia;
m) să furnizeze consumatorului informaţiile privind eventualele sume de bani datorate/plãtite consumatorului, pentru ultimul an calendaristic;
n) să furnizeze consumatorului informaţii privind penalitãţile aplicate consumatorului, care decurg din întârzieri în plata facturilor, pe ultimele douăsprezece luni;
o) să protejeze la deconectare consumatorii vulnerabili prin reeşalonarea datoriilor sau alte mãsuri;
p) orice alte obligaţii prevãzute de Legea energiei electrice nr. 318/2003 şi de prezentul regulament.


III. Conform contractului cadru de furnizare a energiei electrice la consumatorii casnici cu tarife reglementate, drepturile şi obligaţiile furnizorului sunt:

Art. 6.
a) să furnizeze consumatorului energie electrică în mod continuu, cu excepţia perioadei pentru revizia şi reparaţia instalaţiilor energetice de distribuţie, şi a duratei de remediere a avariilor şi deranjamentelor, în conformitate cu Standardul de performanţă;
b) să asigure parametrii de calitate ai energiei electrice furnizate în conformitate cu Standardul de performanţă;
c) să factureze consumatorului energia electrică furnizată cu tariful ales de acesta dintre tarifele legale în vigoare;
d) să verifice contorul periodic, la termenele stabilite de legislaţie şi la sesizarea scrisă a consumatorului (în cazul sesizărilor ce se dovedesc a fi nejustificate costul verificărilor va fi suportat de consumator, conform tarifelor în vigoare) sau ori de câte ori este necesar;
e) să furnizeze consumatorului informaţii, pentru ultimele douăsprezece luni, privind:
- istoricul de consum;
- eventualele sume de bani datorate/plătite consumatorului;
- penalităţile aplicate consumatorului care decurg din întârzieri în plata facturilor;
f) să răspundă la orice sesizare scrisă a consumatorului privind serviciul de furnizare conform Standardului de performanţă;
g) să recalculeze consumul pentru perioada anterioară, atunci când se constată defectarea contorului;
h) să aplice prevederile legislaţiei în vigoare în cazul în care constată consum fraudulos de energie electrica şi intervenţii necontrolate sau intenţionate în instalaţiile furnizorului;
i) să întrerupă furnizarea energiei electrice fără preaviz în cazurile în care consumatorul:
- a permis conectarea altor consumatori la instalaţia proprie, fără acordul furnizorului;
- nu permite accesul delegatului furnizorului la punctul de măsurare, pentru a verifica starea contorului (grupului de măsură); deconectarea se va face de către delegatul furnizorului, împuternicit prin mandat special şi numai pentru cazuri bine justificate (sesizări, dinamica de consum care indică posibilitatea sustragerii de energie electrică);
- intervine asupra contorului de decontare (grupului de măsurare), asupra sigiliilor metrologice de la contor, de la capacul de borne sau de la firida individuală de branşament sau asupra instalaţiei de alimentare; - nu permite furnizorului inventarierea receptoarelor electrice în cazurile consumului fraudulos de energie electrică sau când se constată defectarea contorului;
j) să anunţe cu cel puţin o zi înainte, prin mass/media şi/sau prin afişaj la locurile de consum, întreruperile în furnizarea energiei electrice în vederea efectuării lucrărilor de întreţinere, revizii şi reparaţii.

Care sunt consumurile orientative lunare pentru principalele receptoare electrice ?

Receptor Consum/luna
Bec 100 W  18 kWh
Aparat radio 20 kWh 
Televizor 30 kWh 
Fier de calcat  30 kWh
Frigider cu compresor si termostat  35 kWh
Congelator  60 kWh
Masina spalat rufe fara incalzitor apa  25 kWh
Masina spalat rufe cu incalzitor apa  55 kWh
Resou  90 kWh
Masina de gatit electrica  260 kWh
Radiator 2000 W  300 kWh
Aspirator de praf  10 kWh
Casetofon  10 kWh
Perna electrica 5 kWh 
Rasnita  6 kWh
Prajitor de paine   22 kWh
 Ventilator de masa  5 kWh
Uscator de par   20 kWh
 Robot de bucatarie  15 kWh
 Mixer  10 kWh
Masina de cusut electrica   15 kWh
 Boiler electric  100 kWh
 Termoplonjor 30 kWh 

NOTA:  Consumurile sunt orientative, nu au caracter oficial si nu pot servi la calculul platii energiei electrice. Consumul lunar depinde de puterea fiecarui agregat si de numarul de ore de functionare.

Calculul estimativ al consumului de energie electrică şi al valorii acesteia

Cantitatea de energia electrică consumată estimativ lunar (în sistem pauşal) se calculează prin produsul dintre puterea nominală a receptorului respectiv, exprimată în kw, numărul orelor de utilizare într-o lună şi factorul de cerere .
Pentru estimarea consumului lunar de energie electrică se poate utiliza relaţia matematică :

                 Ec=Pw*Tore*Fc (1 )
în care:
Ec - este cantitatea de energie consumată ( estimativ ) într-o lună exprimată în Wh ( wattora ) sau KWh (kilowattora ); ( 1KWh=1000Wh sau 1KWh=1000W*1ora );
Pw - este puterea nominală a receptorului respectiv exprimată în W (watt) sau KW
(kilowatt );
Tore - este durata de utilizare lunară a receptorului exprimată în ore;
Fc - este un factor de cerere denumit şi coeficient de cerere.

Puterea nominală ( Pw ) este puterea înscrisă pe receptor sau pe plăcuţa de identificare a receptorului (frigider, aspirator, televizor, radio, bec, motor electric etc.).
Factorul de cerere (Fc ) se ia egal cu 1 în toate cazurile cu excepţia receptoarelor de forţă (motoare electrice, cuptoare electrice, grupuri de sudură etc.) pentru care factorul de cerere este cuprins între 0,4 ÷1 în funcţie de natura receptoarelor respective şi de regimul de funcţionare mediu.
Duratele lunare de utilizare a receptoarelor electrice ( Tore ) exprimate în ore, se apreciază (estimează) de către fiecare proprietar în funcţie de numărul de ore, de funcţionare efectivă a respectivului receptor.
Trebuie avut în vedere că, un receptor poate fi alimentat din priza electrică prin cablul de alimentare, dar să nu consume decât atunci când este pornit ( automat: exp. un frigider sau prin butonul de pornire exp. un televizor, un uscător de păr etc.)

Exemplu de calcul estimativ a cantităţii de energie electrică consumată într-o lună.
 

Considerăm un consumator casnic de energie electrică, care are un bec exterior de 40W, 5 becuri de câte 60W în două camere de locuit, 4 becuri a câte 40W în anexele apartamentului, un aparat de radio, un fier de călcat, o maşină de spălat rufe şi un frigider.
Pentru estimarea consumului lunar de energie electrică ne flolosim de relaţia ( 1 ) .
Facem, următorul calcul :
      - bec exterior: 1 buc x 40 W x 180 ore = 7.200 Wh
      - becuri pentru camerele de locuit: 5 buc x 60 W x 100 ore = 30.000 Wh
      - becuri pentru anexe: 4 buc x 40 W x 30 ore = 4.800 Wh
      - aparat radio: 1 buc x 40 W x 200 ore = 8.000 Wh
      - fier de călcat: 1 buc x 450 W x 30 ore = 13.500 Wh
      - maşină de spălat rufe: 1 buc x 450 W x 20 ore = 9.000 Wh
      - frigider: 1 buc x140 W x 500 ore = 70.000 Wh
                                                     Total = 142.500 Wh

Consumul lunar estimat va fi de circa 142.5 KWh ( 1 KWh =1000 Wh)

Tariful aplicat de furnizor pentru un kwh este tariful reglementat în vigoare la acea dată, aprobat de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) pentru tipul de tarif ales de către fiecare consumator (client).

Dacă pentru exemplul de calcul de mai sus considerăm un tarif CD de tip monom (joasă tensiune) valoarea acestuia este de 0.4330 lei/KWh.
Valoarea estimativă a consumului lunar din exemplu de mai sus va fi:

                                     142,5 KWh x 0.4330 lei/KWh =61.70 lei.

La aceasta valoare se aplică TVA-ul în vigoare şi acciza pentru consum necomercial, calculată pe baza cursului de schimb euro la data de 01.10. a fiecărui an pentru consumul realizat în anul următor.
Pentru anul 2011 TVA este 24% iar acciza este 0.004265 lei/KWh .

Menţionăm că valoarea reală va fi cea din factura fiscală primită de la furnizor întrucât cantitatea reală consumată este cea rezultată din citirea contorului.