Glosar

0..9
H
J
K
M
Q
U
V
W
X
Y

A
Acces la reţeaua electrică de interes public
 Ansamblul de reguli prin care un terţ îşi exercită dreptul de a se racorda şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele electrice de transport şi distribuţie

Autoritate competentă
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)


Avarie
 Eveniment care se manifestă prin abateri periculoase de la parametrii funcţionali prevãzuţi de normele tehnice în vigoare.

Aviz de aplasament
Răspunsul scris al operatorului de reţea la cererea unui solicitant, în care se precizează punctul de vedere faţă de propunerea de amplasament a obiectivului solicitantului referitor la îndeplinirea condiţiilor de coexistenţă a obiectivului cu reţele electrice ale operatorului.


Aviz tehnic de racordare
Aviz scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de reţea, la cererea unui utilizator, asupra posibilităţilor şi condiţiilor de racordare la reţeaua electrică, pentru satisfacerea cerinţelor utilizatorului, precizate la solicitarea acestui aviz

B
Branşament
instalatie de racordare la joasa tensiune;C
Calitate a energiei electrice
totalitatea caracteristicilor energiei electrice referitoare la frecvenţa tensiunii, amplitudinea şi variaţia tensiunii, goluri de tensiune, nesimetria tensiunii pe cele trei faze, flicker, armonici şi interarmonici, supratensiuni temporare şi tranzitorii


Calitate comercială a furnizării
însuşire asociată relaţiilor care se stabilesc între un furnizor şi clienţii săi în legătură cu pachetul de servicii aferent furnizăriiCertificatul verde
este un titlu ce atestă producerea din surse regenerabile a unei cantități de energie electrică, este tranzacționat între producătorii și furnizorii de energie electrică și este facturat consumatorilor de energie electrică. 

Client
 Persoană fizică sau juridicã cu care se tranzacţionează energia electrică

Client angro
Persoană fizică autorizată sau juridicã ce cumpară energie electrică în scopul revinderii pe piaţa internă sau externă de energie electrică 

Client captiv
Client care din considerente tehnice, economice sau de reglementare, nu poate alege furnizorul, precum şi clientul eligibil care nu îşi exercită dreptul de a-şi alege furnizorul


Client casnic
clientul care cumpără energie electrică pentru propriul consum casnic, excluzând consumul pentru activități comerciale sau profesionale


Client eligibil
clientul care este liber să își aleagă furnizorul de la care cumpără energie electrică, în sensul art. 33 din Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind normele comune pentru piață internă a energiei electrice și de abrogare a Directivei 2003/54/CE


Client final
 orice persoană fizică sau juridică ce cumpără energie electrică pentru consum propriu

Client întreruptibil
client care, la solicitarea furnizorului, îşi diminuează puterea absorbită sau acceptă deconectarea, contra unei compensaţii/ reduceri tarifare stabilite de comun acord cu furnizorul


Client noncasnic
orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică, care cumpără energia electrică ce nu este pentru propriul consum casnic


Client terţiar
Client de energie electrică din domeniile învăţământ, sănătate, asistenţă socială, administraţie publică, artă şi cultură, culte, sport.


Client vulnerabil
client casnic care din motive de sănătate, vârstă sau de altă natură (de exemplu pensionari cu probleme deosebite, persoane cu deficienţe fizice sau mentale, suferinzi de o boală cronică sau a căror viaţă depinde de aparate alimentate electric, persoane cu dificultăţi severe de vedere sau auz) beneficiază de anumite facilităţi în asigurarea serviciului de furnizare a energiei electrice stabilite de autorităţile statului abilitate în acest scop prin legislaţia în vigoare.


Componenta de piață concurențială (CPC)
 este un tarif de energie electrică activă, aplicat de furnizori în factura consumatorilor finali care nu au uzat de eligibilitate, corelat cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate. Tariful CPC este calculat de furnizor pe baza achiziției de energie electrică exclusiv din piața concurențială și este avizat de ANRE.

Continuitate în alimentarea cu energie electrică
caracteristică a alimentării cu energie electrică ce se referă la durata şi frecvenţa întreruperilor în livrarea energiei electrice


Contract de furnizare a energiei electrice
  contractul în bază căruia furnizorul de energie electrică furnizează clientului sau o cantitate de energie electrică pe o anumită perioadă de timp, dar care nu cuprinde un instrument derivat din domeniul energiei electrice

Contract-cadru de furnizare a energiei electrice
contract reglementat de furnizare a energiei electrică, ale cărui clauze minimale obligatorii sunt stabilite de către Autoritatea competentă.


Convenţie de consum
document semnat între furnizor şi client, în cazul în care citirile grupurilor de măsurare se fac la intervale mai mari decât perioadele de facturare, prin care părţile acceptă facturarea lunară corespunzător unor cantităţi de energie estimate de comun acord, cu regularizarea plăţilor după fiecare citire.D
Deranjament
 Eveniment accidental din reţelele electrice de joasă tensiune (≤ 1 kV) care conduce la întreruperea consumatorilor alimentaţi din reţeaua de joasă tensiune sau la modificarea parametrilor tensiunii în afara limitelor normale. Se înregistrează la categoria deranjamente şi arderea siguranţelor sau declanşarea întreruptoarelor de pe partea de medie tensiune a transformatoarelor, cu excepţia cazurilor când acestea se produc ca urmare a defectării transformatoarelor sau a unor scurtcircuite pe partea de medie tensiune, până la bornele transformatorului

Distribuţie de energie electrică
 Transportul energiei electrice prin reţele de distribuţie de înaltă tensiune, medie tensiune şi joasă tensiune, cu tensiune de linie nominală până la 110 kV inclusiv, în vederea livrarii acesteia către clienţi, fără a include furnizarea


E
Etichetarea energiei electrice
totalitatea acţiunilor desfăşurate de către un furnizor de energie electrică în vederea informării clienţilor săi existenţi sau potenăiali, în mod transparent, asupra contribuăiei fiecărei surse de energie primară la producerea energiei electrice furnizate, precum şi a impactului asupra mediului înconjurător, în conformitate cu procedurile aprobate de Autoritatea competentă


Exploatare comercialã a unei capacităţi energetice
Ansamblul activităţilor desfăşurate de un operator economic în sectorul energiei electrice în baza unei licenţe acordate în condiţiile legii 


F
Factor de putere utilizat la facturarea energiei electrice
raportul dintre energia electrică activă şi energia electrică aparentă tranzitate printr-un punct de măsurare într-un anumit interval de timp.


Furnizare de energie electrica
Activitatea de comercializare a energiei electrice către clienți 


Furnizor
Persoană fizică și/sau juridică ce desfășoară activitatea de furnizare de energie, titulara a unei licențe de furnizare

Furnizor de ultimă instanţă
Furnizor desemnat de autoritatea competentă pentru a presta serviciul universal de furnizare în condiţii specifice reglementate G
Garanţie de origine
Documentul electronic emis de autoritatea competentă producătorilor de energie electrica, care are funcţia unică de a furniza unui client final dovada că o pondere sau o cantitate de energie dată a fost produsă din surse regenerabile de energie sau în cogenerare de înaltă eficienţă

Grup de măsurare a energiei electrice
ansamblu format din transformatoarele de măsurare şi contorul de energie electrică precum şi toate elementele intermediare care constituie circuitele de măsurare ale energiei electrice, inclusiv elementele de securizare.I
Instalaţia de utilizare
instalaţia electrică a utilizatorului. În aval de punctul/punctele de delimitare; în cazul mai multor puncte de delimitare se consideră o singură instalaţie de utilizare, numai dacă instalaţiile din aval aferente fiecărui punct de delimitare sunt legate electric între ele prin reţele ale utilizatorului. Prin excepţie, sursele de iluminat public sau alte sarcini distribuite, de acelaşi tip şi ale aceluiaşi utilizator, racordate la un circuit de joasă tensiune din postul de transformare sau dintr-o cutie de distribuţie, se pot considera o singură instalaţie de utilizare;


Instalaţie de racordare
instalaţia electrică realizată între punctul de racordare la reţeaua electrică de interes public şi punctul de delimitare dintre instalaţiile operatorului de reţea şi instalaţiile utilizatorului.Instalaţia de racordare cuprinde şi grupul de măsurare a energiei electrice, inclusiv în cazurile de excepţie, când punctul de măsurare este diferit de punctul de delimitare;


Interval de citire
interval de timp între două citiri consecutive ale indicaţiilor grupului de măsurare pentru determinarea consumului de energie electrică corespunzător acelui interval


Interval de decontare
intervalul de timp pentru care se realizeaz? în pia?a angro de energie electric? balan?a de energie ?i se stabilesc cantit??ile de energie tranzac?ionate de participan?ii la pia??. De regul? intervalul de decontare este ora.Î
Întrerupere în alimentarea cu energie electrică
situaţia în care tensiunea efectivă în punctul de delimitare devine mai mică decât 1% din tensiunea nominală a reţelei în punctul respectivL
Licenţa
actul tehnic şi juridic emis de autoritatea competentă, prin care, la solicitarea unei persoane fizice sau juridice, i se acordă acesteia permisiunea de exploatare comercială a unor capacitaţi energetice din sectorul energiei electrice şi al energiei termice produse în cogenerare sau de a presta servicii necesare funcţionării coordonate a SEN, respectiv pieţei de energie electrică;


Loc de consum
incinta sau zona in care sunt amplasate instalaţiile de utilizare ale unui consumator, inclusiv ale subconsumatorilor săi, unde se consuma energie electrica furnizata prin una sau mai multe instalaţii de racordare. Un consumator poate avea unul sau mai multe locuri de consum al energiei electrice.N
Normativ de deconectări manuale (Normativ DM)
document emis de operatorii de reţea care cuprinde consumatorii grupaţi pe tranşe de deconectare şi puterile deconectate şi se aplică în situaţii excepţionale apărute in funcţionarea SEN, situaţii care necesită reducerea consumului de energie electrică pe zone de reţea sau la nivelul SEN


Normativ de limitări
document emis de operatorii de reţea care cuprinde consumatorii grupaţi pe tranşe de limitare şi valorile reducerilor de puteri ale acestor consumatori şi se aplică în cazul penuriei nationale de combustibil sau în alte situaţii excepţionale caracterizate prin deficite de putere/ energie electrică în SENO
Oferta standard
oferta de preţ şi calitate pe care o asigură un furnizor de ultimă opţiune.


Operator de distribuţie
persoana juridică, titulară a unei licenţe de distribuţie, care deţine, exploatează, întreţine modernizează si dezvoltă o reţea electrica de distribuţie (similar, distribuitor)


Operator de reţea
dupa caz, operatorul de transport şi de sistem, un operator de distribuţie sau un alt deţinător de reţea electrică de interes public;


Operator de transport şi de sistem (OTS)
persoana juridică titulară de licenţă pentru transportul energiei electrice şi servicii de sistemP
Penalitate
procent din valoarea facturii cu care se majorează suma iniţială ca urmare a întârzierii la plată peste un anumit termen prevăzut în contractul de furnizare energie electrică, în condiţiile legii


Perioadă de facturare
intervalul de timp prevazut in contractul de furnizare pentru care se determină cantitatea de energie electrică şi puterile furnizate, valorile respective fiind cuprinse într-o factură.


Piaţa agro de energie electrică
cadru organizat în care energia electrică este achiziţionată de furnizori de la producători sau de la alţi furnizori, în vederea revânzării


Piaţa cu amănuntul de energie electrică
cadru organizat în care energia electrică este cumpărată de consumatori de la furnizori în vederea consumului şi eventual a revânzării către subconsumatori


Prognoză a consumului de energie electrică
estimarea evolu?iei în timp a consumului de energie, cu precizarea unor intervale de încredere, bazat? pe studiul împrejur?rilor care o determin?


Punct de delimitare
punct al unei reţele electrice care delimitează patrimonial instalaţiile electrice ale consumatorilor de cele ale operatorilor de reţea;


Punct de măsurare
locul de racordare a transformatoarelor de măsurare sau la care sunt conectate aparatura şi ansamblul instalaţiilor care servesc la măsurarea puterii şi energiei tranzacţionate;


Punct de măsurare a energiei electrice furnizate
punct al unei reţele electrice unde se află instalat grupul de măsurare a energiei electrice


Punct de racordare (la reţeaua electrică)
punctul fizic din reţeaua electrică la care se racordeaza un utilizator;


Putere aprobată
valoare maximă a puterii active/ aparente pe care utilizatorul o poate simultan absorbi sau evacua prin instalaţia de racordare la reţeaua electrică pentru care se emite avizul tehnic de racordare. Valoarea se consemnează în avizul tehnic de racordare şi este puterea luată în considerare la dimensionarea instalaţiei de racordare a utilizatorului respectiv şi la rezervarea de capacitate în reţeaua electrică


Putere în restul orelor
cea mai mare putere medie cu durata de înregistrare pe 15 minute consecutiv absorbită de consumator in afara orelor de vârf ale SEN, pentru un loc de consum


Putere instalată
puterea activă (aparentă) nominală indicată în documentaţia tehnică a fabricii constructoare pentru un generator sau receptor, care este înscrisă pe plăcuţa indicatoare sau este dată de fabricant;


Putere la orele de vârf ale SEN
cea mai mare putere medie cu durata de înregistrare pe 15 minute consecutiv absorbită de consumator la orele de vârf ale SEN, pentru un loc de consum


Putere maximă contractată
cea mai mare putere medie cu înregistrare la interval de 15 minute consecutive, prevăzută în contractul de furnizare a energiei electrice, pe care consumatorul are dreptul să o absoarbă in perioada de consum, pentru un loc de consum sau cale de alimentare, după caz


Putere medie
raport între energia contractată/ absorbită într-un anumit interval de timp şi durata respectivului interval


Putere minimă de avarie
puterea strict necesară consumatorului pentru menţinerea in funcţiune a agregatelor care condiţionează securitatea instalaţiilor şi a personalului


Putere minima tehnologică
cea mai mică putere necesară unui consumator pentru menţinerea în funcţiune, in condiţii de siguranţă, numai a acelor echipamente şi instalaţii impuse de procesul tehnologic, pentru a evita pierderi de producţie prin deteriorare


Puterea instalată totală
suma puterilor instalate ale ale tuturor generatoarelor/receptoarelor pentru un loc de producere sau de consum;R
Racord
instalaţia de racordare la medie şi înaltă tensiune;


Racordare
acţiunea desfăşurată de un deţinător de reţea electrică pentru realizarea unui racord sau branşament la un loc de producere sau consum nou ori modificarea sau înlocuirea unui racord ori branşament la un loc de producere sau de consum existent;


Regim de limitare
situaţie in care este necesară reducerea puterii electrice absorbite de consumatori cu asigurarea puterii minime tehnologice, în vederea menţinerii în limite normale a parametrilor de funcţionare a SEN.


Regularizare a plăţilor
determinarea sumelor de bani de plătit/ restituit pentru energia electrică consumată pe o anumită perioadă, ţinând cont de consumul real rezultat din citirile contoarelor şi de plăţile anterioareS
Serviciu universal
activitate desfăşurată de furnizorii de ultima opţiune, în condiţiile liberalizării totale a pieţei de energie electrică, prin care se realizează garantarea dreptului consumatorilor de a fi alimentaţi cu energie electrică la un nivel de calitate stabilit de Autoritatea competentă.


Sistem de măsurare a energiei electrice
ansamblu de echipamente prin care se asigură activitatea de măsurare a energiei electrice format din: grupurile de măsurare, sistemul de gestionare a valorilor măsurate şi, dacă este cazul, sistemul de teletransmisie.


Sistem pausal
modul de stabilire a consumului de energie electrica, in functie de puterea instalata si de numarul orelor de utilizare pe tipuri de receptoare electrice.


Sistemul Electroenergetic Naţional (SEN)
sistemul electroenergetic situat pe teritoriul naţional. SEN constituie infrastructura de bază utilizată în comun de participanţii la piaţa de energie electrică.


Situaţie de avarie in SEN
situaţie in care, datorita avarierii unor instalaţii şi agregate energetice sau întreruperii intempestive a importului de energie electrică, nu se mai pot menţine parametrii principali în limitele normale de funcţionare a SEN.


Spor de putere
puterea suplimentară faţă de puterea aprobată prin ultimul aviz tehnic de racordare dat pentru un loc de producere sau de consum existent şi care a fost avută în vedere la dimensionarea, respectiv verificarea capacitatii instalaţiei de racordare;


Staţie de primire
prima staţie situată pe amplasamentul sau în vecinătatea amplasamentului unui consumator, care poate fi staţie electrică de transformare sau de conexiuni, post de transformare sau tablou de distribuţie şi care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
a) se află pe traseul reţelelor electrice de legătură dintre operatorul de reţea şi consumator;
b) prin intermediul acesteia se realizează nemijlocit alimentarea cu energie electrică a consumatorului;
c) tensiunea primară sau tensiunea secundară a staţiei este egală cu cea mai mare tensiune a consumatorului.


Subconsumator
persoană fizică sau juridică ale cărei instalaţii electrice de utilizare sunt racordate în aval de punctul de măsurare al consumatorului


Sursă de intervenţie
sursă de energie electrică de rezervă, aparţinând consumatorului, care în cazul întreruperii furnizării energiei electrice din SEN asigură alimentarea neîntreruptă sau realimentarea unui grup restrâns de receptoare, în scopul opririi în siguranţă a activităţii şi/ sau evitării unor efecte economice şi sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.)


Sursă proprie de energie electrică
instalaţie pentru producerea de energie electrică aparţinând consumatoruluiT
Tarif de emitere a avizului tehnic de racordare
Tariful reglementat care reprezintă cheltuiala medie efectuată de un operator de reţea pentru emiterea sau actualizarea unui aviz tehnic de racordare;


Tarif de racordare
Tariful reglementat care reprezintă cheltuiala efectuată de un operator de reţea pentru realizarea racordarii unui loc de producere sau de consum al unui utilizator la reţeaua electrică


Tarif pentru energia electrică livrată consumatorilor captivi
Sistem de preţuri (componente ale tarifului) structurate pe niveluri de tensiune, tipuri de consumatori, comportament energetic, reglementate de Autoritatea competentăZ
Zone orare de vârf
intervale de timp orare caracterizate prin vârfuri de consum la nivelul SEN stabilite de Autoritatea competentă